Ova stranica koristi Cookies kako bi poboljšala performanse za korisnika. Ako kliknete na  "Zatvoriti", slažete se sa korišćenjem Cookies-a. Ovde možete naći dalje informacije o upotrebi Cookies-a.

Ostale informacije

Informacije o rezultatima ispita, materijalima za pripremu ispita ...

Sve ispite za austrijsku jezičku diplomu možete polagati na Austrijskom institutu u Sarajevu. A1, A2, B1, B2 i C1 ispit možete polagati svakog mjeseca. Zbog toga je obavezna blagovremena prijava i plaćanje. Svi usmeni ispiti se snimaju i arhiviraju.

 

Prijava

Rok za prijavu i uplatu je najkasnije nekoliko dana pred ispitni termin.  Nakon tog roka, prijava se neće smatrati važećom (osim u slučaju da je to drugačije naglašeno ili pomeranja roka za prijavu zbog odmora, praznika...)

Ukoliko ste već polagali ispit i niste ga položili, to morate da nam napomenete prilikom prijave.

Kandidati koji polažu ispit A2, B1, B2 ili C1 a prije toga su već položili neki od modula ili dijelova ovih ispita, dužni su da na dan ispita dostave i kopije već stečenih certifikata. U protivnom neće biti u mogućnosti da izađu na ispit.

U slučaju nenadanih situacija kao što su smrtni slučajevi i bolesti u porodici uplaćeni novac će Vam biti u potpunosti vraćen, s tim što je neophodno da nam dostavite dokaz o razlogu Vaše spriječenosti da izađete na ispit.

 

Zabranjeno

Najstrožije je zabranjena upotreba pomoćnih sredstava poput riječnika i sl. (osim ukoliko to propisima nije dozvoljeno), upotreba mobilnih telefona, slikanje ispitnih materijala, razgovor sa drugim kandidatima u toku ispita i bilo kakva vrsta malverzacije u vezi sa ispitnom  dokumentacijom. Što se upotrebe riječnika tiče, za pojedine ispite dozvoljeno je koristiti riječnik i to za ispite B2 (dvojezični riječnik) i C1 (jednojezični riječnik). Za ostale nivoe nije dozvoljena upotreba riječnika. Upotreba digitalnih riječnika i drugih elektronskih sredstava je najstrožije zabranjena za vrijeme ispita.

 

Preliminarni rezultati ispita

Preliminarni rezultati ispita za sve nivoe biće objavljeni najkasnije 7 do 10 radnih dana nakon termina ispita. Svaki kandidat dobija svoj lični broj, sa kojim može da pronađe svoje rezultate na našoj web stranici. ÖSD centrala u Beču zadržava pravo na konačnu ocjenu ispita.

 

Certifikati

Originalna diploma se štampa u Beču i dobićete je najkasnije 3 sedmice nakon termina ispita. Diplomu možete podići lično uz važeću ličnu kartu ili pasoš ili Vam može biti poslata brzom poštom o Vašem trošku. Informacija o pristizanju diplome biće postavljena na prvu stranu naše web stranice.

Certifikati se čuvaju na institutu godinu dana. 

Austrijski institut ne izdaje potvrde o položenom ispitu. Svi kandidati koji polože ispit moraju da sačekaju svoj certifikat. 

 

Ako ne položite ispit

Ukoliko ne položite usmeni ili pismeni dio ispita, možete ga ponovo polagati u jednom od navedenih ispitnih termina, najkasnije godinu dana od prvobitnog termina polaganja (osim ispita A1 gdje se od Vas traži da imate ukupno 60 od 100 bodova da biste položili ispit i ispita B1 gdje je moguće zasebno polaganje svakog od četiri dijela ispita tzv. modula). 

 

Pomoćni materijal

ÖSD B2 - dozvoljen je jednojezični i dvojezični riječnik

ÖSD C1 - dozvoljen je jednojezični riječnik

ostali ispiti - nije dozvoljen pomoćni materijal