Opšti uslovi poslovanja

Ugovor

Prijavom na kurs, na polaganje ispita  ili prijavom na neku drugu ponudu iz našeg programa kao i naručivanjem neke od naših usluga za fizička lica zaključuje se ugovor. Ovo se dešava klikom na dugme „Rezervisati kurs“, popunjavanjem formulara za prijavljivanje “Prijavnica”. 

Ugovor stupa na snagu nakon što je izvršena uplata cijene kursa ili prve rate (pogledati članak Uslovi plaćanja – plaćanje na rate).

Uslovi korišćenja

Kako biste mogli da iskoristite neku od naših usluga, Vi/Vaše dijete morate biti određene starosne dobi i posjedovati određena predznanja.  Informacije o ovome možete naći kod opisa odgovarajućeg kursa, odnosno  ispita.  Dokaz o predznanju predstavlja diploma sa prethodnog kursa na Austrijskom institutu ili naš test na Web sajtu: oei.ba i usmeno testiranje nakon toga. Naš ured za kurseve će Vas rado posavjetovati u vezi uslova korištenja.

Kursevi

Pod pojmom „Kurs“ podrazumjevamo kompletnu ponudu usluga Austrijskog instituta kao što su kursevi njemačkog jezika, ispiti, seminari i radionice. 

Jedna nastavna jedinica traje 45 minuta. Obim kurseva, trajanje kurseva, termini kurseva, mjesto i način održavanja kurseva, kao i sadržaji koji su navedeni opisani su na našem Web sajtu: www.oei.ba

Izmjene i otkazivanje kurseva

Najmanji broj polaznika kao i broj nastavnih časova navedeni su na našem Web sajtu: oei.ba

Austrijski institut zadržava pravo da otkaže kurs ukoliko ne postoji dovoljno prijavljenih polaznika. U ovom slučaju imate pravo na povrat cijelokupnog novca koji ste uplatili za navedeni kurs. 

Ako je neko od nastavnika bolestan ili iz nekog drugog važnog razloga nije u mogućnosti da lično održi nastavu, Austrijski institut će naći odgovarajuću zamjenu. Ukoliko to nije moguće, Austrijski institut će otkazati nastavu i nakon završetka kursa, propušteni čas će biti nadoknađen. 

Austrijski institut ne nadoknađuje časove koje ste Vi/Vaše dijete zbog bolesti propustili.

Pravilnik ponašanja u uslovima pandemije je sastavni dio ovog ugovora.

Diplome i potvrde o pohađanju kurseva

Vi/Vaše dijete dobićete potvrdu o pohađanju kursa ako ste bili prisutni najmanje tokom 75% časova. Diplomu Austrijskog instituta dobićete ukoliko uspješno položite završni test (pismeni i usmeni dio).

Uslovi plaćanja

Cijena kursa odnosno prve rate mora biti uplaćena na transakcijski račun Austrijskog instituta d.o.o. Sarajevo 3387302200121503 otvoren kod UniCredit bank d.d. i to prije početka kursa. 

Plaćanje na rate

Plaćanje na rate podrazumijeva olakšicu prilikom plaćanja. Prijavom na kurs izvršili ste kupovinu jednog kursa Austrijskog instituta. Upisom na kurs ste obavezni platiti cijeli kurs, s tim da ga moze platiti na rate. Za detalje otkazivanja, pogledajte Pravo na odustajanje od kursa.   

Plaćanje na rate je moguće samo za kurseve za koje je to naznačeno u cjenovniku.

Naš kurs možete platiti na 2 ili 4 jednake rate, u zavisnosti od tipa kursa koji pohađate, a informacija o mogućnosti plaćanja na rate kao i iznosi rata dostupni su pojedinačno prilikom rezervisanja kursa. 

Prva rata mora biti uplaćena prije početka kursa. 

U slučaju standardnih kurseva koji traju od 2,5 do 3,5 meseca, druga rata dospijeva na plaćanje mjesec dana nakon početka kursa, treća rata dva mjeseca nakon početka kursa, a četvrta rata tri mjeseca nakon početka kursa.  

U slučaju poluintenzivnih ili konverzacijskih kurseva koji traju 6-8 sedmica i koji se plaćaju u dvije jednake rate, prva rata dospijeva na plaćanje prije početka kursa, a druga rata 4 sedmice nakon početka kursa. 

Kod kurseva koji traju kraće od 4 sedmice nije moguće plaćanje na rate. 

Pravo na odustajanje od kursa

Kurs za koji ste se prijavili možete otkazati jedino u pisanoj formi. Ukoliko otkažete najkasnije pet dana prije početka kursa, vraćamo Vam cjelokupan uplaćeni iznos.

Povrat prve rate kursa je moguć samo u slučaju otkazivanja kursa najkasnije pet dana prije početka nastave. 

Ukoliko uplatite kurs u cijelosti i otkažete kurs u roku od sedam dana nakon početka kursa, imate pravo na povrat 50% uplaćenog iznosa.

Ukoliko uplatite prvu ratu kursa i otkažete kurs 7 dana nakon početka nastave, nemate pravo na povrat prve rate kursa, ali se stornira dospijeće budućih rata, te za Vas ne nastaju obaveze prema Austrijskom institutu.

U slučaju otkazivanja kursa nakon više od sedam dana od početka nastave, povrat novca neće biti moguć. 

Kod plaćanja na rate otkazivanje nakon više od sedam dana od početka nastave nije moguće, te vam rate dospijevaju kako je navedeno u fakturi. U tom slučaju je nastala obaveza u iznosu neplaćenih rata prema Austrijskom instututu.

Isključenje odgovornosti

Zaposlenici Austrijskog instituta rade predano i naši profesori Vas podržavaju u ispunjenju Vaših ciljeva u učenju. Uprkos tome, Austrijski institut ne može biti odgovoran za nepostizanje ciljeva kursa ili ispita. 

Poštovanje profesora, osoblja Instituta i ostalih polaznika kursa

Polaznici kursa su u obavezi da poštuju profesora i da se primjereno ponašaju na času. Pod neprimjerenim ponašanjem podrazumijeva se bilo kakvo ometanje nastave npr. stalno upadanje u riječ profesoru i ostalim polaznicima kursa, psovanje, drsko ponašanje i vrijeđanje kako ostalih polaznika, tako i profesora ili osoblja Instituta, često korištenje mobilnih telefona, stalno kašnjenje na čas i sl. U slučaju da profesor ili ostali polaznici kursa konstatuju da je ponašanje određenog polaznika  neprimjereno, Austrijski institut zadržava pravo da polaznika potpuno udalji sa kursa. U tom slučaju polazniku će biti izvršen povrat svog uplaćenog novca.

Završne odredbe

Sva obavještenja i komunikacija između Austrijskog instituta  i polaznika kursa obavlja se u pisanoj formi koja uključuje i elektronske  oblike kao što je elektronska pošta i obavještenja na Web sajtu: www.oei.ba

Ukoliko je neka od navedenih odredbi suprotna važećim zakonskim propisima ista je nevažeća i primjenjuju za važeći zakonski propisi

U slučaju neslaganja i potrebe za tumačenjem Ugovora koje Austrijski institut zaključi sa korisnicima usluga mjerodavna je verzija ugovora na bosanskom jeziku. 

Austrijski institut i polaznik kursa su saglasni da sporove rješavaju sporazumno. U slučaju kada to nije moguće, za fizička lica nadležan je Općinski sud u Sarajevu.